Faillissement Tocardo Tidal Power

Op 9 oktober 2019 is Tocardo Tidal Power B.V. door de Rechtbank te Alkmaar in staat van faillissement verklaard. Mr. M.A. Le Belle van Rensen Advocaten te Alkmaar is tot curator benoemd.De komende weken zal de curator in gesprek gaan met mogelijke potentiële kopers voor het gehele bedrijf of onderdelen daarvan.

De afgelopen maanden heeft Tocardo getracht om nieuwe projecten te verwerven in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Met Zeeuwse partners is Zeeland Tidal Power geïnitieerd met als doel 100 MW aan getijdenenergie te realiseren. Om de tweede Tocardo getijdeninstallatie in de Oosterscheldekering te kunnen bouwen is een aanvulling nodig vanuit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI) subisdie. Deze is helaas niet toegekend, waarmee de totale kosten voor de ontwikkeling en bouw van een tweede installatie in de Oosterscheldekering te hoog worden. Een andere potentiële markt voor Tocardo blijft het Verenigd Koninkrijk, echter de al langlopende Brexit discussies hebben de financierbaarheid van getijdenenergie projecten fors bemoeilijkt.

Naast nieuwe projecten heeft Tocardo getracht een partner te vinden, welke het bedrijf kan ondersteunen op het gebied van productie van turbines en fundaties en tevens kan investeren in de doorontwikkeling en uitrol van getijdenenergie. Hoewel de gesprekken met  een aantal partijen nog gaande zijn, heeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie van Tocardo ertoe geleid dat het niet meer mogelijk is gebleken om een faillissement van Tocardo Tidal Power B.V. te voorkomen.